Kolloquien

Publikationen von Andreas Jöckel

Zeitschriftenartikel (3)

1.
Zeitschriftenartikel
Camerer, S.; Korppi, M.; Jöckel, A.; Hunger, D.; Hänsch, T. W.; Treutlein, P.: Realization of an Optomechanical Interface Between Ultracold Atoms and a Membrane. Physical Review Letters 107 (22), 223001 (2011)
2.
Zeitschriftenartikel
Hunger, D.; Camerer, S.; Korppi, M.; Jöckel, A.; Hänsch, T. W.; Treutlein, P.: Coupling ultracold atoms to mechanical oscillators. Comptes Rendus Physique 12 (9-10), S. 871 - 887 (2011)
3.
Zeitschriftenartikel
Jöckel, A.; Rakher, M. T.; Korppi, M.; Camerer, S.; Hunger, D.; Mader, M.; Treutlein, P.: Spectroscopy of mechanical dissipation in micro-mechanical membranes. Applied Physics Letters 99 (14), 143109 (2011)
Zur Redakteursansicht