Yilun Yang

Doktorand
Forschungsgebiet "Quantum algorithms"
Forschungsgebiet "Tensor networks - theory and numercis"
Forschungsgruppe "Quantum information"
Forschungsgruppe "Quantum many body physics"
Theorie
+49 89 3 29 05 - 125
G 2.26
Zur Redakteursansicht