Dr. Zhiyuan Wang

Postdoktorand
Forschungsgebiet "Quantum information aspects of tensor networks"
Forschungsgebiet "Solvable models and quantum dynamics"
Forschungsgebiet "Tensor networks - theory and numercis"
Forschungsgruppe "Quantum information"
Forschungsgruppe "Quantum many body physics"
Theorie
+49 89 3 29 05 - 681
B 2.26
Zur Redakteursansicht