Marta Florido Llinàs

Doktorandin
Forschungsgebiet "Quantum information aspects of tensor networks"
Forschungsgebiet "Tensor networks - theory and numercis"
Forschungsgruppe "Quantum information"
Forschungsgruppe "Quantum many body physics"
Theorie
+49 89 3 29 05 -315
B 1.42
Zur Redakteursansicht