Dr. Pavel Kos

Postdoktorand
Forschungsgebiet "Solvable models and quantum dynamics"
Forschungsgebiet "Tensor networks - theory and numercis"
Forschungsgruppe "Quantum many body physics"
Theorie
+49 89 3 29 05 - 339
B 2.47
Zur Redakteursansicht