Dr. Dominik Wild

Postdoktorand
Forschungsgebiet "Quantum algorithms"
Forschungsgebiet "Quantum optics in solid state systems"
Forschungsgebiet "Subwavelength atomic arrays"
Forschungsgruppe "Quantum information"
Forschungsgruppe "Quantum optics"
Theorie
+49 89 3 29 05 - 345
B 2.48
Zur Redakteursansicht