Dr. Georgios Styliaris

Postdoktorand
Forschungsgebiet "Quantum information aspects of tensor networks"
Forschungsgebiet "Solvable models and quantum dynamics"
Forschungsgebiet "Tensor networks - theory and numercis"
Forschungsgruppe "Quantum information"
Forschungsgruppe "Quantum many body physics"
Theorie
+49 89 32905 -136
B 2.26
Zur Redakteursansicht