Sirui Lu

Doktorand
Forschungsgebiet "Classical and quantum machine learning"
Forschungsgebiet "Quantum algorithms"
Forschungsgebiet "Tensor networks - theory and numercis"
Forschungsgruppe "Quantum information"
Forschungsgruppe "Quantum many body physics"
Theorie
+49 89 3 29 05 - 550
G 2.29
Zur Redakteursansicht