Irene Papaefstathiou

Doktorandin
Forschungsgebiet "Lattice gauge theory"
Forschungsgebiet "Quantum emitters in structured baths"
Forschungsgebiet "Tensor networks - theory and numercis"
Forschungsgruppe "Quantum many body physics"
Forschungsgruppe "Quantum optics"
Theorie
+49 89 3 29 05 - 318
B 1.42
Zur Redakteursansicht