Dr. Adrián Franco Rubio

Postdoktorand
Forschungsgebiet "Gaussian states and beyond"
Forschungsgebiet "Quantum algorithms"
Forschungsgebiet "Tensor networks - theory and numercis"
Forschungsgruppe "Quantum information"
Forschungsgruppe "Quantum many body physics"
Theorie
+49 89 32905 -129
B 2.24
Zur Redakteursansicht