Dr. Miguel Bello Gamboa

Postdoktorand
Forschungsgebiet "Quantum emitters in structured baths"
Forschungsgebiet "Quantum information aspects of tensor networks"
Forschungsgruppe "Quantum optics"
Theorie
+49 89 32905 -325
B 2.20
Zur Redakteursansicht