Jonas von Milczewski

Forschungsgruppe "Functional Renormalization Group"
Forschungsgruppe "Quantum Impurities and Polarons"
Forschungsgruppe "Two-Dimensional Materials"
Theorie
+49 89 32905 570
A 0.34
Zur Redakteursansicht