Dr. Cosimo Carlo Rusconi

Forschungsgruppe "Implementations in Quantum Information"
Forschungsgruppe "Quantum Emitters in Structured Baths"
Forschungsgruppe "Quantum Optical Systems"
Theorie
+49 89 3 29 05 - 128
B 2.23
Zur Redakteursansicht