Dr. Álvaro Alhambra

Postdoktorand
Forschungsgruppe "Dynamics and Thermalization"
Forschungsgruppe "Entaglement Theory"
Forschungsgruppe "Quantum Algorithms"
Forschungsgruppe "Tensor Networks Theory"
Theorie
+49 89 32905 -346
B 2.49
Zur Redakteursansicht