Dr. Félix Rose

Postdoktorand
Forschungsgruppe "Functional Renormalization Group"
Forschungsgruppe "Quantum Impurities and Polarons"
Forschungsgruppe "Two-Dimensional Materials"
Forschungsgruppe "Variational Methods"
Theorie
+49 89 3 29 05 - 590
A 0.34
Zur Redakteursansicht