Dr. Flavio Baccari

Postdoktorand
Forschungsgebiet "Certification and characterization of quantum devices"
Forschungsgebiet "Quantum algorithms"
Forschungsgebiet "Quantum information aspects of tensor networks"
Forschungsgruppe "Quantum information"
Theorie
+49 89 3 29 05 - 325
B 2.20
Zur Redakteursansicht